Działalność

1. Usługi pielęgniarskie – œwiadczone osobom głównie starszym, schorowanym, niepełnosprawnym, po leczeniu szpitalnym. Do typowych zabiegów pielęgniarskich wykonujšcych w domu pacjenta zaliczamy: pomiar parametrów; ciœnienia i tętna, cukru we krwi, iniekcje domięœniowe i dożylne, zmiana opatrunku, leczenie odleżyn, odparzeń, cewnikowanie, wlew kroplowy dożylny, lewatywa, EKG – 6 kanałowy, inhalacje itp. Wœród pacjentów korzystajšcy z naszych usług sš osoby chore na cukrzyce, Parkinsona, nowotwory, stwardnienie rozsiane, choroby układu kršżenia, udary itp. Wszystkie nasze usługi œwiadczone sš w domu pacjenta. Większoœć pacjentów objętych nasza opiekš zamieszkuje obszary wiejskie, gdzie występujš dużo większe trudnoœci i bariery w zaspokojeniu potrzeby jakš jest fachowa opieka medyczna.

 

2. Usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze – Kierowane sš do osób , które ze względu na swoja niepełnosprawnoœć, wiek i brak opieki ze strony swoich najbliższych potrzebujš wsparcia w wykonywaniu swoich codziennych potrzeb życiowych. Do podstawowych czynnoœci pielęgnacyjno -higienicznych wykonywanych w domu pacjenta należš: golenie, czesanie, mycie głowy, toaleta jamy ustnej, częœciowa toaleta ciała, toaleta całego ciała w łóżku, kšpiel w łazience, oklepywanie, nacieranie, masaż, zmiana bielizny, zmiana poœcieli, karmienie i pojenie, realizacja recepty/dostarczenie leków, wypożyczenie oraz dostarczenie sprzętu medycznego, konsultacja z lekarzem/powtórzenie leków/, wniosków na pieluchomajtki, zmiana pampersa, zmiana pozycji w łóżku, rozmowa z pacjentem i jego rodzinš, dostarczenie zakupionej żywnoœci jak i wiele innych.

3. Usługi rehabilitacyjne- œwiadczone sš również w domu pacjenta a kierowane do osób niepełnosprawnych wymagajšcych rehabilitacji zleconej najczęœciej przez lekarza specjalistę. Wykonywane sš różnego rodzaju ćwiczenia i zabiegi dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, które niewštpliwie usprawniajš jak i poprawiajš ogólna sprawnoœć psychoruchowš. Korzystajšcy z tej formy pomocy to osoby po wylewach, udarach, amputacjach lub złamaniach kończyn itp.

4. Usługi transportowe œwiadczone sš szczególnie do osób ze schorzeniami układu ruchu, zaburzeniami motorycznymi, poruszajšcych się na wózkach inwalidzkich bšdŸ przy pomocy baloników czy kul, które nie maja możliwoœci fizycznych, komunikacyjnych, finansowych, jak również nie mogš liczyć na wsparcie rodziny czy znajomych a które wymagajš koniecznoœci konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu, specjalistš. Szczególnš troskš otaczamy osoby starsze zamieszkujšce głównie obszary wiejskie, gdzie występujš większe bariery na kontakt z lekarzem. Osobom z terenów wiejskich œwiadczymy usługę w postaci transportu krwi do laboratorium.

5. Wypożyczanie sprzętu medycznego -rehabilitacyjny- W zasobach rzeczowych stowarzyszenia znajduje się sprzęt medyczno – rehabilitacyjny, który wypożyczamy dla naszych podopiecznych tj.
– łóżka ortopedyczne
– materace przeciwodleżynowe
– poduszki przeciwodleżynowe
– wózki inwalidzkie
– wózki prysznicowo- sedesowe
– siodełka wannowe
– inhalatory
– ciœnieniomierze
– glukometry
– beseniki
– balkoniki
– kule pachowe
– kule łokciowe
– lampa Bioptron
– rotory
– piłeczki do rehabilitacji
Za wymieniony powyżej sprzęt pobierane sš niewielkie opłaty zgodnie z obowišzujšcym cennikiem. Osoby znajdujšce się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej nie obcišżamy kosztami wypożyczenia bšdŸ stosujemy ulgi.

6. Doradztwo w zakresie pomocy pielęgniarsko – opiekuńczej Celem usługi jest fachowe pokierowanie rodziny pacjenta znajdujšcej się bardzo często po raz pierwszy raz w życiu w sytuacji kryzysowej majšc obłożnie chorego w domu natomiast nie posiadajšcych wiedzy na temat pielęgnowania i prawidłowego kontrolowania stanu zdrowia chorego. Udzielamy fachowej pomocy w zakresie przysługujšcych praw i możliwoœci skorzystania z różnego rodzaju œrodków pomocniczych, skorzystania z pomocy różnych instytucji działajšcych na rzecz osób obłożnie chorych. Staramy się poinstruować rodzinę w celu stworzenia odpowiednich warunków pacjentowi pozwalajšcych na odpowiednie funkcjonowanie w œrodowisku domowym w celu uniknięcia wielu niepożšdanych objawów, skutków nieprawidłowej opieki jakimi mogš być np. odleżyny, odparzenia, rany itp.